Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pepper Media Groep BV

Toepasselijkheid

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes, aangegane overeenkomsten, verrichte diensten en uitgevoerde leveranties, van/door Pepper Media Groep BV, hierna te noemen PMG.

Overige bepalingen

Artikel 2
Alle bepalingen blijven binnen deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht indien enige overige bepaling(en) onverbindend/nietig blijkt/blijken te zijn.

Aanleveren lay out/content

Artikel 3
Opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen na opdrachtverlening materiaal aanleveren t.b.v. de boodschap die gecommuniceerd dient te worden. Een bevestiging voor opdracht per mail door opdrachtgever, wordt door PMG als opdracht beschouwd. Er volgt een proefdruk van de uiteindelijk te communiceren boodschap vòòr het project uitgeleverd wordt/start indien het materiaal niet kant en klaar is aangeleverd. Binnen 7 werkdagen heeft opdrachtgever de mogelijkheid (per mail of telefonisch) wijzigingen hierop door te geven die vervolgens door PMG worden aangepast. PMG is niet aansprakelijk voor gebreken in de door of namens haar geleverde diensten. De aansprakelijkheid
is beperkt (in redelijkheid) tot maximaal het overeengekomen factuurbedrag. PMG is niet verantwoordelijk voor de publicatie in de meest brede zin van het woord (dus ook niet jegens derden).

Beëindiging overeenkomst

Artikel 4
Indien onverhoopt mocht blijken dat PMG de overeengekomen termijn voor levering van haar diensten door onvoorziene omstandigheden (hieronder valt ook het niet exploitabel krijgen van het project) niet kan nakomen, heeft PMG het recht de termijn met 3 maanden te verlengen om het project alsnog te starten/uit te leveren. Indien het project na deze 3 maanden van verlenging alsnog niet uitgeleverd/gestart is, kan PMG door eenzijdige mededeling aan opdrachtgever de opdracht beëindigen zonder dat PMG tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever, nog jegens derden gehouden is. De factuur komt voor de betreffende opdracht dan uiteraard wel te vervallen.
Een overeenkomst met opdrachtgever kan vòòraf door PMG ten allen tijde geweigerd worden als er binnen het project geen ruimte meer beschikbaar is om tot plaatsing over te gaan. Tevens geldt dit recht na opdrachtverstrekking indien PMG van mening is dat de communicatie/layout niet passend wordt geacht.

Distributie lay out/content

Artikel 5
PMG zal zich ten allen tijde inspannen om de verspreiding van de communicatie optimaal te laten verlopen, maar aanvaardt geen verdergaande aansprakelijkheid hiervoor.

Betaling

Artikel 6
Opdrachtgever dient de verzonden factuur van PMG binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen indien niet schriftelijk (per mail) anders overeengekomen.
Indien betaling niet binnen bovengenoemde termijn plaats vindt, is PMG gerechtigd administratiekosten van € 50,= (excl. BTW) in rekening te brengen. Na het uitblijven van de betaling van de factuur vanaf 30 dagen na factuurdatum is vanaf dan 4% rente per jaar verschuldigd.
Indien PMG extra kosten (bijv. via derden) moet maken om betaling van de factuur door opdrachtgever te laten plaats vinden, zullen deze kosten ook voor rekening van de opdrachtgever zijn. PMG zal nimmer aansprakelijk zijn indien zij wordt aangesproken door derden. Opdrachtgever vrijwaart PMG voor alle gevolgen van dien inclusief eventuele buiten- en gerechtelijke kosten en juridische bijstand.

Toepasselijk recht

Artikel 7
Op alle overeenkomsten aangegaan door PMG, inclusief de totstandkoming en uitvoering van het overeengekomene is het Nederlands recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. onder nr. 60999845.

Geschillen

Artikel 8
Alle geschillen die uit de aangegane overeenkomsten met PMG voortvloeien, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gelderland locatie Zutphen. PMG houdt zich tevens het recht voor een derde voor de bevoegde rechter te dagen van diens woonplaats.

Tot slot

Artikel 9
PMG heeft bovengenoemde algemene voorwaarden opgesteld met als doel een duidelijke en vooral prettige samenwerking met iedere opdrachtgever aan te gaan!